ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดอบรม
หลักสูตร การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล : Focus Charting รุ่นที่ 13
จากเดิม วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563
เปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2563
ขออภัยมา ณ ที่นี้

 

หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรทางการพยาบาล
หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับแผนที่ภาษี

 

 
ระบบลงทะเบียนฝึกอบรม
งานบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ
โทร. 08-3358-7171 โทรสาร. 0-4320-2408
(Login)