เลือกหลักสูตรฝึกอบรม

(495) หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ของหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข” รุ่นที่ 1
 ( 27 สิงหาคม 2567- 29 สิงหาคม 2567)
(494) หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รายงานทางการเงินภาคสาธารณสุข” รุ่นที่ 1
 ( 8 กรกฎาคม 2567- 10 กรกฎาคม 2567)
(464) การบริหารตัวชี้วัดรายบุคคลและการบริหารสมรรถนะรายบุคคล รุ่นที่ 6
 ( 13 พฤษภาคม 2567- 14 พฤษภาคม 2567)
(463) นวัตกรรมทางการบริหารจัดการศึกษาและการบริหารสถานศึกษาในยุคไร้รอยต่อ
 ( 21 สิงหาคม 2567- 23 สิงหาคม 2567)
(458) หลักสูตร “Evidence based care and Professional research evidence searching” สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 1
 ( 19 สิงหาคม 2567- 20 สิงหาคม 2567)
(457) หลักสูตร “พยาบาลผู้จัดการรายกรณี: บทบาท สมรรถนะและการประยุกต์ในการดูแลผู้ป่วย Nurse Case Manager: Roles Competencies and Implications
 ( 7 สิงหาคม 2567- 9 สิงหาคม 2567)
(447) หลักสูตร “Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาล” รุ่นที่ 12
 ( 14 พฤศจิกายน 2567- 15 พฤศจิกายน 2567)
(446) หลักสูตร “กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 31
 ( 11 พฤศจิกายน 2567- 12 พฤศจิกายน 2567)
(445) หลักสูตร “การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ” รุ่นที่ 13
 ( 7 พฤศจิกายน 2567- 8 พฤศจิกายน 2567)
(444) หลักสูตร “สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลด้าน Clinical Supervision” รุ่นที่ 15
 ( 15 กรกฎาคม 2567- 16 กรกฎาคม 2567)
(443) หลักสูตร “การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล : Focus Charting” รุ่นที่ 19
 ( 19 สิงหาคม 2567- 20 สิงหาคม 2567)
(442) หลักสูตร “Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาล” รุ่นที่ 11
 ( 20 มิถุนายน 2567- 21 มิถุนายน 2567)
(441) หลักสูตร “กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 30
 ( 17 มิถุนายน 2567- 18 มิถุนายน 2567)
(440) หลักสูตร “การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ” รุ่นที่ 12
 ( 13 มิถุนายน 2567- 14 มิถุนายน 2567)
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408