เอกสารประชาสัมพันธ์และดาวน์โหลด


เอกสาร/ไฟล์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรพยาบาลและกายภาพบำบัด ส.ค. 2564
ดาวน์โหลด
หลักสูตรอบรมพยาบาลและกายภาพบำบัด แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 2564
ดาวน์โหลด
1.กำหนดการ กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาล รุ่นที่ 28
ดาวน์โหลด
2.กำหนดการ เพิ่มพูนสมรรถนะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ 1
ดาวน์โหลด
3.กำหนดการ Risk Management รุ่นที่ 6
ดาวน์โหลด
4.กำหนดการ การพยาบาลในภาวะวิกฤตและฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง รุ่นที่ 14
ดาวน์โหลด
5.กำหนดการ การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน รุ่นที่ 7
ดาวน์โหลด
6.กำหนดการ เพิ่มสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน รุ่นที่ 1
ดาวน์โหลด
7.กำหนดการ Clinical Supervision รุ่นที่ 10
ดาวน์โหลด
8.กำหนดการ Focus Charting รุ่นที่ 14
ดาวน์โหลด
9.กำหนดการ กายภาพบำบัดในภาวะคอเสื่อม รุ่นที่ 2
ดาวน์โหลด