LIFELONG EDUCATION, KKU.

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบหมายในการดำเนินการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Education) และหลักสูตรระยะสั้น (Short Course Training) เพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนทุกเพศทุกวัย โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ภายนอก

ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408