ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมหลักสูตรพยาบาล

จากเดิมเป็น โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

หลักสูตรฝึกอบรม สำหรับบุคลากรทางการพยาบาล

 

 
ระบบลงทะเบียนฝึกอบรม
งานบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ
โทร. 08-3358-7171 โทรสาร. 0-4320-2408
(Login)