หลักสูตรฝึกอบรม สำหรับบุคลากรทางการพยาบาล
หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน
หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับด้านวิชาการพัสดุ

 

 
ระบบลงทะเบียนฝึกอบรม
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ
โทร. 08-3358-7171 โทรสาร. 0-4336-2238
(Login)