(493) อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 2

เนื้อหาการอบรม
1.ความสำคัญในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
2.รูปแบบและเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเองหมวดกระบวนการ (Proses)(ADLI) และผลผลัพธ์ (Result) (Letci)
3.กระบวนการให้คะแนนหมวดกระบวนการ (Proses) และผลผลัพธ์ (Result)
4. Dos & Don' t
5.ฝึกการปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินตนเองหมวด 1-6 และผลลัพธ์ 7.1-7.5
6.ฝึกวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองที่ได้ดำเนินการแล้ว (CHECK) (กรณีนำเอา SAR มาด้วย)
WORKSHOP
1.ความสำคัญในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
2.รูปแบบและเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเองหมวดกระบวนการ (Proses)(ADLI) และผลผลัพธ์ (Result) (Letci)
3.กระบวนการให้คะแนนหมวดกระบวนการ (Proses) และผลผลัพธ์ (Result)
4. Dos & Don' t
5.ฝึกการปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินตนเองหมวด 1-6 และผลลัพธ์ 7.1-7.5
6.ฝึกวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองที่ได้ดำเนินการแล้ว (CHECK) (กรณีนำเอา SAR มาด้วย)
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
50
ระยะเวลาอบรม
27 พฤษภาคม 2567 - 29 พฤษภาคม 2567
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
24 พฤษภาคม 2567
สถานที่จัดอบรม
โรงแรมบายาสิตา@kku
วิทยากร
รศ.พญ.สุพินดา คูณมี,ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 4,500 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นางรชตวรรณ พรมภักดี
โทร. 0807566869
Line ID. KKULIFELONG
หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดอบรม กรณีผู้เข้าอบรมไม่เป็นไปตามกำหนด และจะดำเนินการคืนค่าลงทะเบียนภายใน 30 วัน หากผู้ลงทะเบียนชำระแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ สำนักบริการวิชาการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408