(491) เทคนิคการทำสัญญา การบริหารสัญญา แนวปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียน หนังสือสั่งการ คู่มือตาม ว 124 แผนจัดซื้อจัดจ้างที่มีการตอบข้อหารือ การตรวจรับพัสดุงานซื้อ งานจ้างทำของ การจ้างบริการ งานก่อสร้าง กำหนดคุณสมบัติผู้ยื่น วิธีคัดกรองผู้ประกอบการ การป้องกันการทิ้งงาน การเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญา ตัวอย่างคดี แนวทางวินิจฉัยศาลปกครอง สำหรับ อปท. สถาบันอุดมศึกษา รพ. รร. หน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 1

เนื้อหาการอบรม
กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
สัญญาทางปกครองและอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง
หน้าที่และอำนาจของ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการทุจริต
ประเด็นปัญหาข้อตรวจพบในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ปัญหาทางปฏิบัติและแนวทางในการดำเนินคดีปกครองที่เกี่ยวกับการทำสัญญาและการบริหารสัญญา
คำวินิจฉัยของศาลปกครอง และความรับผิดทางระเมิดของเจ้าหน้าที่
ตัวอย่างคดี แนวทางวินิจฉัยศาลปกครอง กรณีศึกษาเกี่ยวกับการพัสดุและสัญญาทางปกครอง
หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุที่เป็นบรรทัดฐานจากคดีปกครอง
เทคนิคการบริหารสัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติภาครัฐตามกฎหมาย ระเบียบพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุที่ถูกทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
เทคนิคการใช้งาน ปัญหา แนวทางการแก้ไขงาน ระบบ e-GP ระยะที่ 5
WORKSHOP
การจัดทําขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
งานจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์
การจัดทําฐานข้อมูลรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุ
กําหนดคุณสมบัติผู้ยื่น เงื่อนไขการซื้อหรือจ้าง
หน้าที่ผู้ควบคุมงานในงานจ้างก่อสร้าง
การพิจารณางดค่าปรับ การขยายระยะเวลาสัญญา
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
ถามตอบ ปัญหา ข้อสงสัย กรณีปัญหาการปฏิบัติงาน

เอกสารประกอบการขออนุมัติ เข้าลิงก์นี้ https://kku.world/9ynuk
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
80
ระยะเวลาอบรม
6 มิถุนายน 2567 - 9 มิถุนายน 2567
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
27 พฤษภาคม 2567
สถานที่จัดอบรม
โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
วิทยากร
ท่านฯ สุทธิวัฒน์ มาศพันธ์ รองอธิบดีศาลปกครองกลาง และ อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา ผู้อำนวยการส่วนให้คำปรึกษาและนิติกรรมสัญญา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 6,500 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
คุณพฤมนต์
โทร. 0918695319
Line ID. 0918695319
หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดอบรม กรณีผู้เข้าอบรมไม่เป็นไปตามกำหนด และจะดำเนินการคืนค่าลงทะเบียนภายใน 30 วัน หากผู้ลงทะเบียนชำระแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ และไม่ได้แจ้งกับทางผู้จัด สำนักบริการวิชาการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408