(485) การใช้สถิติเพื่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ : Applying Statistics for Customer Relationship Management

เนื้อหาการอบรม
1.ความสำคัญและองค์ประกอบ พร้อมการประยุกต์ใช้การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับองค์กร
2.ขั้นตอนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
3.การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
4.การวิเคราะห์เพื่อจำแนกประเภทลูกค้า และการวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าแต่ละประเภท
5.การวิเคราะห์มูลค่าของลูกค้า และกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว
6.ฝึกปฏิบัติเพื่อออกแบบแผนกลยุทธ์ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
WORKSHOP
ฝึกปฏิบัติด้วยโปรแกรม WEKA/Excel
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
40 คน
ระยะเวลาอบรม
13 กรกฎาคม 2567 - 13 กรกฎาคม 2567
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
6 กรกฎาคม 2567
สถานที่จัดอบรม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยากร
ผศ.ดร.กุลยา พัฒนากูล / ดร.พิชญา วิรัชโชติเสถียร
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 2,000 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นางสาวศิริพร สุวรรณหาร
โทร. 0989317666
Line ID. 0989317666
หมายเหตุ
ค่าลงทะเบียน
1) บุคคลทั่วไป 2,000 บาท
2) ศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน KKU 1,000 บาท (ให้สิทธิ์ไม่เกิน 8 ท่าน)
3) ศิษย์เก่า /ศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิชาสถิติ 800 บาท (ให้สิทธิ์ไม่เกิน 8 ท่าน)
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408