(484) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ : Correlation, Independepence, and Association Analysis

เนื้อหาการอบรม
1) ระเบียบวิธีการทางสถิติ และโจทย์วิจัย
2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ กรณีข้อมูลเชิงปริมาณ
3) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ กรณีข้อมูลเชิงคุณภาพ
4) การวิเคราะห์ตะกร้าสินค้า ด้วย Association Rule
(มีการแนะนำเอกสารและวีดีโอที่ต้องศึกษาก่อนเข้าอบรม แบบ online 1 ชั่วโมง
ในวันเสาร์ที่ 8 ก.ค.67 เวลา 15.00 – 16.00 น.)

WORKSHOP
ฝึกปฏิบัติการด้วยโปรแกรม SPSS / R
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
40 คน
ระยะเวลาอบรม
14 กรกฎาคม 2567 - 14 กรกฎาคม 2567
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
1 กรกฎาคม 2567
สถานที่จัดอบรม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยากร
รศ.ดร. วิชุดา ไชยศิวามงคล/ผศ.ดร. วุฒิชัย ศรีโสดาพล
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 2,000 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นางสาวศิริพร สุวรรณหาร
โทร. 0989317666
Line ID. 0989317666
หมายเหตุ
ค่าลงทะเบียน
1) บุคคลทั่วไป 2,000 บาท
2) ศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน KKU 1,000 บาท (ให้สิทธิ์ไม่เกิน 8 ท่าน)
3) ศิษย์เก่า /ศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิชาสถิติ 800 บาท (ให้สิทธิ์ไม่เกิน 8 ท่าน)
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408