(483) การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นด้วยโปรแกรม SPSS : Linear Regression Analysis using SPSS

เนื้อหาการอบรม
เนื้อหา
1. แนวคิดและการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นในงานวิจัยด้านต่างๆ
2. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย พร้อมฝึกปฏิบัติการ ด้วยโปรแกรม SPSS
3. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ พร้อมฝึกปฏิบัติการ ด้วยโปรแกรม SPSS
4. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นสำหรับตัวแปรอิสระเชิงคุณภาพ (ในลักษณะของ Dummy variable) พร้อมฝึกปฏิบัติการ ด้วยโปรแกรม SPSS
WORKSHOP
ฝึกปฏิบัติการด้วยโปรแกรม SPSS
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
40 คน
ระยะเวลาอบรม
24 สิงหาคม 2567 - 25 สิงหาคม 2567
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
12 พฤษภาคม 2567
สถานที่จัดอบรม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยากร
รศ.ดร. ธิดาเดียว มยุรีสวรรค์/ดร. จิตรจิรา ไชยฤทธิ์
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 3,000 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นางสาวศิริพร สุวรรณหาร
โทร. 0989317666
Line ID. 0989317666
หมายเหตุ
ค่าลงทะเบียน
1) บุคคลทั่วไป 3,000 บาท
2) ศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน KKU 1,500 บาท (ให้สิทธิ์ไม่เกิน 10 ท่าน)
3) ศิษย์เก่า /ศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิชาสถิติ 1,000 บาท(ให้สิทธิ์ไม่เกิน 10 ท่าน)
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408