()

เนื้อหาการอบรม
WORKSHOP
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
ระยะเวลาอบรม
1 มกราคม 2513 - 1 มกราคม 2513
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
1 มกราคม 2513
สถานที่จัดอบรม
วิทยากร
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 0 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร

โทร.
Line ID.
หมายเหตุ
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408