(464) การบริหารตัวชี้วัดรายบุคคลและการบริหารสมรรถนะรายบุคคล รุ่นที่ 6

เนื้อหาการอบรม
1.หลักการแนวคิดพื้นฐานในการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์จากนโยบายลงสู่การปฏิบัติ
2.เข้าใจหลักการตั้งเป้าประสงค์และตัวชี้วัดค่าเป้าหมายระดับเป้าประสงค์
3.ฝึกคิดปัจจัยวิกฤติสู่ความสำเร็จ
4.ฝึกปฏิบัติการเข้าใจตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระดับกลยุทธ์ โครงการ และบทบาท
5. ฝึกปฏิบัติการ การอ่านพจนานุกรมสมรรถนะ
6. ฝึกปฏิบัติการ การกำหนดระดับสมรรถนะให้ตรงตามระดับของค่างาน
7. ฝึกปฏิบัติการประเมินสมรรถนะด้วยกระบวนการ Behavior Event Interview (BEI)
8.ฝึกปฏิบัติการเติมช่องว่างสมรรถนะด้วยการพัฒนาบุคลากร
WORKSHOP
1.หลักการแนวคิดพื้นฐานในการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์จากนโยบายลงสู่การปฏิบัติ
2.เข้าใจหลักการตั้งเป้าประสงค์และตัวชี้วัดค่าเป้าหมายระดับเป้าประสงค์
3.ฝึกคิดปัจจัยวิกฤติสู่ความสำเร็จ
4.ฝึกปฏิบัติการเข้าใจตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระดับกลยุทธ์ โครงการ และบทบาท
5. ฝึกปฏิบัติการ การอ่านพจนานุกรมสมรรถนะ
6. ฝึกปฏิบัติการ การกำหนดระดับสมรรถนะให้ตรงตามระดับของค่างาน
7. ฝึกปฏิบัติการประเมินสมรรถนะด้วยกระบวนการ Behavior Event Interview (BEI)
8.ฝึกปฏิบัติการเติมช่องว่างสมรรถนะด้วยการพัฒนาบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
60
ระยะเวลาอบรม
13 พฤษภาคม 2567 - 14 พฤษภาคม 2567
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
6 พฤษภาคม 2567
สถานที่จัดอบรม
โรงแรมบายาสิตา@kku
วิทยากร
รศ.ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 5,000 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นางรชตวรรณ พรมภักดี
โทร. 080-7566869
Line ID. @KKULIFELONG
หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดอบรม กรณีผู้เข้าอบรมไม่เป็นไปตามกำหนด และจะดำเนินการคืนค่าลงทะเบียนภายใน 30 วัน หากผู้ลงทะเบียนชำระแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ สำนักบริการวิชาการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408