(459) การเขียนประเมินค่างาน

เนื้อหาการอบรม
หลักการเขียนประเมินค่างาน
การเขียนค่างานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ภาระงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการเขียนค่างาน
WORKSHOP
นำเสนอผลงานการเขียนประเมินค่างาน พร้อมข้อแนะนำรายบุคคล ปรับแก้จนแล้วเสร็จ
ฝึกปฏิบัติการเขียนประเมินค่างาน
สรุปประเด็น/ซักถาม
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
50
ระยะเวลาอบรม
7 มีนาคม 2567 - 8 มีนาคม 2567
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
27 กุมภาพันธ์ 2567
สถานที่จัดอบรม
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยากร
อาจารย์กาญจนศรี สิงห์ภู่ พยาบาลเชี่ยวชาญ, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 2,000 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
คุณเอื้องฟ้า คุณเสาวลักษณ์ และคุณพฤมนต์
โทร. 0896185864 และ0833737112 และ0918695319
Line ID. 0896185864 และ0833737112 และ0918695319
หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดอบรม กรณีผู้เข้าอบรมไม่เป็นไปตามกำหนด และจะดำเนินการคืนค่าลงทะเบียนภายใน 30 วัน หากผู้ลงทะเบียนชำระแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ และไม่ได้แจ้งกับทางผู้จัด สำนักบริการวิชาการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408