(458) หลักสูตร “Evidence based care and Professional research evidence searching” สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 1

เนื้อหาการอบรม
1. แนวคิดหลักฐานเชิงประจักษ์และความสำคัญ
2. การสืบค้นสารสนเทศทางการแพทย์หรือหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อการพัฒนางานวิชาการได้
3. การประเมินและสกัดหลักฐานเชิงประจักษ์ และ ความท้าทายในการประยุกต์ใช้ AI ในการสังเคราะห์ข้อมูลตามหลักฐาน
4. การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาล /แนวปฏิบัติในงานบริการสุขภาพ
WORKSHOP
การสืบค้นข้อมูลสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ : Google ThaiJo Pubmed
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
60
ระยะเวลาอบรม
19 สิงหาคม 2567 - 20 สิงหาคม 2567
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
14 มิถุนายน 2567
สถานที่จัดอบรม
โรงแรม The Palazzo Bangkok
วิทยากร
วิทยากร คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 4,000 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นางสาวลลดา สินธุพันธ์
โทร. 083-3587272, 083-3587171
Line ID. 083-3587272, 083-3587171
หมายเหตุ
-
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408