(457) หลักสูตร “พยาบาลผู้จัดการรายกรณี: บทบาท สมรรถนะและการประยุกต์ในการดูแลผู้ป่วย Nurse Case Manager: Roles Competencies and Implications

เนื้อหาการอบรม
1. บทบาทและสมรรถนะของพยาบาลผู้จัดการรายกรณี
2. การประยุกต์ใช้บทบาทและสมรรถนะการจัดการรายกรณีในการดูแลผู้ป่วยโรคต่าง ๆ
3. การพัฒนางานเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานในฐานะพยาบาลผู้จัดการรายกรณี
WORKSHOP
Workshop `1. Patient Identification
Workshop 2. Symptom Management
Workshop `3. `Drug State Management
Workshop `4. Multidisciplinary Co-ordination
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
60
ระยะเวลาอบรม
7 สิงหาคม 2567 - 9 สิงหาคม 2567
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
14 มิถุนายน 2567
สถานที่จัดอบรม
โรงแรม The Palazzo Bangkok
วิทยากร
วิทยากร คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 6,000 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นางสาวลลดา สินธุพันธ์
โทร. 083-3587272, 083-3587171
Line ID. 083-3587272, 083-3587171
หมายเหตุ
-
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408