(453) การตรวจสอบทุจริตสำหรับนักตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 6

เนื้อหาการอบรม
- กฎหมายและมาตรฐาน
- การทุจริตในปัจจุบัน
- ความหมายและประเภทของการทุจริต
- ทฤษฎีสามเหลี่ยมของการทุจริต
- การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
- ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน
- ความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น
WORKSHOP
Workshop : การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
- การระบุความเสี่ยง
- การประเมินความเสี่ยง
- การประเมินจุดควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงที่เหลืออยู่
- การจัดทำเอกสารการบริหารความเสี่ยง
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
60 ท่าน
ระยะเวลาอบรม
27 เมษายน 2567 - 28 เมษายน 2567
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
19 เมษายน 2567
สถานที่จัดอบรม
โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้
วิทยากร
ร.ต.ท.ศิวรักษ์ พินิจารมณ์ และอาจารย์พงศ์ศักดิ์ แสงสิงคี
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 5,500 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นางชลาลัย ภูโทถ้ำ
โทร. 0934619161
Line ID. 0934619161
หมายเหตุ
รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ท่านเท่านั้น
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408