(452) การตรวจสอบระบบเทคโนโลยี : IT Auditing รุ่นที่ 2

เนื้อหาการอบรม
- แนวคิดและการควบคุมการตรวจสอบด้าน IT
- กระบวนการทางเทคนิคที่สำคัญและการควบคุมทั่วไป
- การจัดการการเปลี่ยนแปลง
- การรักษาความมั่นคงปลอดภัยเชิงตรรกะ
- ความพร้อมใช้ของระบบ (Availability)
- การพัฒนาระบบสารสนเทศ (SDLC)
- การควบคุมแอปพลิเคชั่น (Application Controls)
- การควบคุมการประมวลผลของระบบงานที่ผู้ใช้พัฒนาเอง (End-User Computing)
- เทคโนโลยีเครือข่าย (์Networking)
- การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing)
WORKSHOP
- ฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานผลการตรวจสอบ
- การบรรยายแบบมีส่วนร่วม
- การอภิปรายระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้อบรม และวิทยากร
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
60 ท่าน
ระยะเวลาอบรม
23 เมษายน 2567 - 24 เมษายน 2567
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
16 เมษายน 2567
สถานที่จัดอบรม
โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้
วิทยากร
อาจารย์พัทยา ปานสุวรรณ และ อาจารย์ชุณหพันธุ์ เลอเลิศภักดี
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 5,500 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นางสาวศิริพร สุวรรณหาร
โทร. 0989317666
Line ID. 0989317666
หมายเหตุ
รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ท่านเท่านั้น
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408