(450) การสื่อสารเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 2

เนื้อหาการอบรม
1) การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และเพื่อให้บุคคลอื่นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากลบเป็นบวก
2) ทฤษฎีความขัดแย้ง หลักการและเหตุผล การวิเคราะห์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
3) ทักษะและเทคนิคที่จำเป็นในการสื่อสารการเจรจาเมื่อเกิดความขัดแย้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข
4) วิธีการหาทางออกแบบชนะ ชนะ โดยใช้ฉันทามติ
WORKSHOP
1) Work Shop : วิเคราะห์สถานการณ์จำลองด้านความขัดแย้งทางการแพทย์และสาธารณสุข
2) กระบวนการคัดเลือกเครือข่ายด้านสันติวิธีในองค์กรแบบ WIN WIN
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
50
ระยะเวลาอบรม
29 กุมภาพันธ์ 2567 - 1 มีนาคม 2567
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
23 กุมภาพันธ์ 2567
สถานที่จัดอบรม
โรงแรม เอสดี เอเวนิว
วิทยากร
ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อาจารย์วิภาศิริ ชูวงศ์ตระกูล อาจารย์สุจินันท์ หรสิทธิ์
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 5,000 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นางชลาลัย ภูโทถ้ำ
โทร. 0934619161
Line ID. 0934619161
หมายเหตุ
รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408