(439) อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารงานแบบลีน (Lean Management) รุ่นที่ 4

เนื้อหาการอบรม
1.แนวคิดและหลักการบริหารงานแบบลีน
2.เทคนิคและเครื่องมือต่างๆสำหรับการบริหารงานแบบลีน
3.ฝึกสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในกระบวนการทำงาน
4.ฝึกค้นหาความสูญเปล่า(8 Wastes) ในกระบวนการทำงาน
5.ฝึกวิเคราะห์กิจกรรมในกระบวนการทำงานที่เกิดความสูญเปล่า
6.ฝึกนำเสนอแนวทางลดความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
WORKSHOP
1.แนวคิดและหลักการบริหารงานแบบลีน
2.เทคนิคและเครื่องมือต่างๆสำหรับการบริหารงานแบบลีน
3.ฝึกสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในกระบวนการทำงาน
4.ฝึกค้นหาความสูญเปล่า(8Wastes) ในกระบวนการทำงาน
5.ฝึกวิเคราะห์กิจกรรมในกระบวนการทำงานที่เกิดความสูญเปล่า
6.ฝึกนำเสนอแนวทางลดความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
80
ระยะเวลาอบรม
1 เมษายน 2567 - 2 เมษายน 2567
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
25 มีนาคม 2567
สถานที่จัดอบรม
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
วิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณัทพร เรืองเชิงชุม
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 5,000 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นางรชตวรรณ พรมภักดี
โทร. 080-7566869
Line ID. KKULIFELONG
หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดอบรม กรณีผู้เข้าอบรมไม่เป็นไปตามกำหนด และจะดำเนินการคืนค่าลงทะเบียนภายใน 30 วัน หากผู้ลงทะเบียนชำระแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ สำนักบริการวิชาการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408