(437) การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กด้วยนวัตกรรมฝายดินซีเมนต์ อปท. และหน่วยงานภาครัฐฯ

เนื้อหาการอบรม
หลักคิดและการออกแบบฝายดินซีเมนต์
สัดส่วนปูนซีเมนต์และดินที่เหมาะสม
หลักการประมาณราคาฝายดินซีเมนต์
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
WORKSHOP
แบบฝายดินซีเมนต์จากหน่วยงานรัฐ
เทคนิคการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ อปท.
การบำรุงรักษาฝายดินซีเมนต์
วิธีการพัฒนาแหล่งน้ำเศรษฐกิจ
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
100
ระยะเวลาอบรม
1 มีนาคม 2567 - 2 มีนาคม 2567
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
21 กุมภาพันธ์ 2567
สถานที่จัดอบรม
โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ และคณะ - ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้าง ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและที่ดิน วุฒิสภา - รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.ขอ
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 2,900 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
คุณเดียร์ พฤมนต์ เธียรศรีเจริญ
โทร. 0918695319
Line ID. 0918695319
หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดอบรม กรณีผู้เข้าอบรมไม่เป็นไปตามกำหนด และจะดำเนินการคืนค่าลงทะเบียนภายใน 30 วัน หากผู้ลงทะเบียนชำระแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ และไม่ได้แจ้งกับทางผู้จัด สำนักบริการวิชาการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408