(429) กลยุทธ์ตรวจรับพัสดุ บริหารสัญญา วิธี e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง การเขียนSpecตรงตามต้องการ คุณสมบัติผู้ยื่น ลดความเสี่ยงในการอุทธรณ์ การดำเนินการ ว56 บริหารสัญญา ว124-125 ปรับลดเนื้องาน ว452 รุ่นที่ 1

เนื้อหาการอบรม
หนังสือเอกสารประกอบขออนุมัติ แตะลิงก์ https://kku.world/ufh4z

1.หลักเบื้องต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.หลักการแนวทางทำ TOR /Spec /ข้อควรระวัง /ข้อกำหนด มาตรา9 ข้อเทคนิค คุณภาพ วัตถุประสงค์การจัดซื้อ ผู้ทำTOR
3.คุณลักษณะพัสดุ งานจ้างมิใช่งานก่อสร้าง ข้อบกพร่องต่าง ๆ
4.หลักคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ ระเบียบข้อ21 เกณฑ์คัดเลือก เกณฑ์ราคา คุณภาพ กรอบแนวคิด
5.การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ หรือมาตรฐานรับรองจากหน่วยงานอื่น
6.การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา ใบอนุญาตโรงงาน หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย
7.วิธีกำหนดมาตรฐานISO มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
8.ความหมายพัสดุ หลักเกณฑ์ตรวจรับพัสดุ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
9.บทบาทหน้าที่ของกรรมการตรวจรับพัสดุ
10.หน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับการบริหารสัญญา
11.หลักการบริหารพัสดุ ทำสัญญา การบริหารสัญญา
12.การเร่งรัด การปฏิบัติตามสัญญา การกำหนดผู้เสนอราคาตาม ว124
13.การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขแบบประกาศและแบบเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ตาม ว125
14.การพิจารณาขยายสัญญา การเร่งรัดการปฏิบัติตามสัญญา แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
15.การปรับลดเนื้องาน ว452 คุณลักษณะเฉพาะ spec
WORKSHOP
1.วิธีการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ รถยนต์ ฯลฯ
2.ขั้นตอนพิจารณาอุทธรณ์ แนวทางแจ้งเวียนผู้ทิ้งงาน
3.วิธีตามหนังสือ คกก. วินิฉัยปัญหา
4.วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
5.การพิจารณาผล การให้แต้มต่อราคา ต่อรองราคา
6.คุณสมบัติผู้เสนอราคา บุคคลธรรมดา นิติบุคคล กิจการร่วมค้า วิธีคัดเลือก ตามกฎกระทรวง ว78 ว56
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
80
ระยะเวลาอบรม
1 ธันวาคม 2566 - 3 ธันวาคม 2566
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
25 พฤศจิกายน 2566
สถานที่จัดอบรม
โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วิทยากร
อ.ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา ผู้อำนวยการสำนักบริหารคดีและนิติการ สำนักงาน กสทช. ที่ปรึกษาด้านพัสดุภาครัฐ อนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาผลการตรวจสอบ ที่ปรึกษาด้านพัสดุ EGA, ไปรษณีย์ไทย
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 4,500 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
คุณนิภาพรรณ และคุณพฤมนต์ และคุณเสาวลักษณ์
โทร. 0945151965 และ0918695319 และ0833737112
Line ID. 0945151965 และ0918695319 และ0833737112
หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดอบรม กรณีผู้เข้าอบรมไม่เป็นไปตามกำหนด และจะดำเนินการคืนค่าลงทะเบียนภายใน 30 วัน หากผู้ลงทะเบียนชำระแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ และไม่ได้แจ้งกับทางผู้จัด สำนักบริการวิชาการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408