(396) หลักสูตร “การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล : Focus Charting” รุ่นที่ 18

เนื้อหาการอบรม
- มุมมองเชิงระบบบันทึกทางการพยาบาล
- การออกแบบบันทึกทางการพยาบาล
- กระบวนการพยาบาล การรายงาน และการมอบหมายงาน ปัจจัย สำคัญการเพิ่มคุณภาพการบันทึก
- ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการพยาบาล การบันทึกการรายงานและการมอบหมายงาน
WORKSHOP
- WORKSHOP Lean ระบบบันทึกด้วย Focus Charting
- Workshop ระบบประเมินการใช้ประโยชน์บันทึกทางการพยาบาล
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
100
ระยะเวลาอบรม
23 มกราคม 2567 - 24 มกราคม 2567
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
29 พฤศจิกายน 2566
สถานที่จัดอบรม
โรงแรม The Palazzo Bangkok กรุงเทพมหานคร
วิทยากร
ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์ และคณะ
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 4,000 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นางสาวเดือนเพ็ญดาว ชิวส์พิมาย , นางสาวกรรษา พลเยี่ยม
โทร. 083-3587171 , 083-3587272
Line ID. 0833587171
หมายเหตุ
- ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมและห้องพักเป็นโรงแรม The Palazzo Bangkok กรุงเทพมหานคร
- ราคาห้องพักคู่/เดี่ยว 1,500 บาท
- สำรองห้องพักได้ที่ https://trainuac.kku.ac.th
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408