(393) หลักสูตร “การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ” รุ่นที่ 11

เนื้อหาการอบรม
- ศึกษาคุณภาพการคัดแยกประเภทผู้ป่วยฉุกเฉิน
- ระบบการจัดการคัดแยกผู้ป่วยผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งในและนอกโรงพยาบาลได้
- ระบบการจัดการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน บทบาท หน้าที่ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
- การจัดการทางการคัดแยกในสถานการณ์สาธารณภัย
- การประเมินสภาพผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
WORKSHOP
Workshop
- การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินในโรงพยาบาลสำหรับพยาบาลวิชาชีพ
- ระบบการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินในโรงพยาบาล
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
50
ระยะเวลาอบรม
9 พฤศจิกายน 2566 - 10 พฤศจิกายน 2566
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
1 พฤศจิกายน 2566
สถานที่จัดอบรม
โรงแรม Wintree City Resort Chiang Mai
วิทยากร
ดร.ภัคณัฐ วีรขจร และคณะ
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 4,000 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นางสาวเดือนเพ็ญดาว ชิวส์พิมาย , นางสาวกรรษา พลเยี่ยม
โทร. 083-3587171 , 083-3587272
Line ID. 0833587171
หมายเหตุ
ห้องพักโรงแรม Wintree City Resort Chiang Mai ราคา 1500 บาท/คู่/เดี่ยว สำรองห้องพักได้ที่คุณทราย 082-7587826
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408