(363) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 8

เนื้อหาการอบรม
1) นโยบายการจัดการความขัดแย้งและการแก้ปัญหาด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสังคม
2) การดำเนินกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย
3) การจัดการกับบุคคลและสถานการณ์ที่ยากต่อการไกล่เกลี่ย
4) การฝึกทักษะการสื่อสารที่เกี่ยวกับกรณีขัดแย้งในสังคมไทย
WORKSHOP
1) การตั้งโต๊ะเจรจาไกล่เกลี่ยเสมือนจริง
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
30 คน
ระยะเวลาอบรม
27 พฤศจิกายน 2566 - 1 ธันวาคม 2566
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
15 พฤศจิกายน 2566
สถานที่จัดอบรม
โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
วิทยากร
ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อาจารย์อดุลย์ ขันทอง อาจารย์ไพโรจน์ มินเด็น อาจารย์สุจินันท์ หรสิทธิ์
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 18,000 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นางชลาลัย ภูโทถ้ำ
โทร. 0934619161
Line ID. 0934619161
หมายเหตุ
รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408