(346) วิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐอื่น ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด รุ่นที่ 3

เนื้อหาการอบรม
1. มาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
2. มาตรฐานรหัส 1000 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
3. มาตรฐานรหัส 1100 ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
4. มาตรฐานรหัส 1200 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
5. มาตรฐานรหัส 1300 การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน
6. ฝึกปฏิบัติวิธีการตรวจสอบ ของผู้ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. เทคนิควิธีการฝึกปฏิบัติงานตรวจสอบ
8. แนวทางและวิธีการจัดทำเอกสารธุรการหน่วยตรวจสอบภายใน
WORKSHOP
6. ฝึกปฏิบัติวิธีการตรวจสอบ ของผู้ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. เทคนิควิธีการฝึกปฏิบัติงานตรวจสอบ
8. แนวทางและวิธีการจัดทำเอกสารธุรการหน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
จำนวน 70 คน 1) ผู้บริหารท้องถิ่น นายก/รองนายกฯ/เลขานายกฯ /ที่ปรึกษา/สภาท้องถิ่น 2) ปลัด /รองปลัด ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน 3) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน /นักวิชาการตรวจสอบภ
ระยะเวลาอบรม
1 ธันวาคม 2566 - 3 ธันวาคม 2566
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
27 พฤศจิกายน 2566
สถานที่จัดอบรม
โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก
วิทยากร
อาจารย์ปนัดดา พลปัถพี
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 4,900 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
คุณณัชชา ติณิรักษ์
โทร. 094-4105528 , 082-9499892
Line ID. 0944105528
หมายเหตุ
-
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408