(336) อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความให้ได้รับการตีพิมพ์ รุ่นที่ 2

เนื้อหาการอบรม
1.กรอบทฤษฏี แนวคิด และมุมมองของการเขียนบทความ
2. แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนามุมมองและทิศทางการเขียนบทความ
3. การวางโครงสร้างของบทความวิจัย
4.วางรายละเอียดในแต่ละส่วนตามโครงสร้างของบทความวิจัยที่วางไว้
WORKSHOP
1.กรอบทฤษฏี แนวคิด และมุมมองของการเขียนบทความ
2. แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนามุมมองและทิศทางการเขียนบทความ
3. การวางโครงสร้างของบทความวิจัย
4.วางรายละเอียดในแต่ละส่วนตามโครงสร้างของบทความวิจัยที่วางไว้
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
50
ระยะเวลาอบรม
5 ตุลาคม 2566 - 6 ตุลาคม 2566
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
29 กันยายน 2566
สถานที่จัดอบรม
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยากร
รศ.ดร.โชคชัย ยืนยง
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 2,500 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นางรชตวรรณ พรมภักดี
โทร. 080-7566869 หรือ 061-1135577
Line ID. KKULIFELONG
หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดอบรม กรณีผู้เข้าอบรมไม่เป็นไปตามกำหนด และจะดำเนินการคืนค่าลงทะเบียนภายใน 30 วัน หากผู้ลงทะเบียนชำระแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ สำนักบริการวิชาการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408