(327) การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : IT Auditing รุ่นที่ 1

เนื้อหาการอบรม
1. แนวคิดและการควบคุมการตรวจสอบด้าน IT
2. กระบวนการทางเทคนิคที่สำคัญและการควบคุมทั่วไป
3. การจัดการการเปลี่ยนแปลง
4. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยเชิงตรรกะ
5. ความพร้อมใช้ของระบบ (Availability)
6. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (SDLC)
7. การควบคุมแอปพลิเคชัน (Application Controls)
8. การควบคุมการประมวลผลของระบบงานที่ผู้ใช้พัฒนาเอง (End-User Computing)
9. เทคโนโลยีเครือข่าย (Networking)
10. การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing)
WORKSHOP
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (SDLC)
2. การควบคุมแอปพลิเคชัน (Application Controls)
3. การควบคุมการประมวลผลของระบบงานที่ผู้ใช้พัฒนาเอง (End-User Computing)
4. เทคโนโลยีเครือข่าย (Networking)
5. การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing)
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
80
ระยะเวลาอบรม
26 ตุลาคม 2566 - 27 ตุลาคม 2566
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
15 ตุลาคม 2566
สถานที่จัดอบรม
โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
วิทยากร
อาจารย์พัทยา ปานสุวรรณ และอาจารย์สุรียานันท์ น้อยศรี
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 4,500 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นางชลาลัย ภูโทถ้ำ
โทร. 0934619161
Line ID. 0934619161
หมายเหตุ
รับจำนวนจำกัด
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408