2565 ผู้นำยุคดิจิทัลเครือข่ายภาครัฐ Digital Network รุ่นที่ 1

เนื้อหาการอบรม
Cities of the Future ทิศทางเมืองแห่งอนาคตในทษวรรษหน้า
Building Mindset & Skill Set สมรรถนะของผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
หลักทางปกครอง ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ : มองผ่านคดีปกครอง
Work–Life Balance แนวคิดสมดุลชีวิต ในการทํางาน
WORKSHOP
Digital Literacy ทักษะดิจิทัล
อัตลักษณ์ วัฒนธรรม เมืองเก่า พัฒนาเศรษฐกิจ การจัดการเมืองท่องเที่ยว
บริบท สร้างแบรนเมือง ยกระดับเศรษฐกิจ ศาสนา การเมือง บูรณาการการท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
50
ระยะเวลาอบรม
30 มกราคม 2566 - 3 กุมภาพันธ์ 2566
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
20 มกราคม 2566
สถานที่จัดอบรม
โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี และนครหลวงเวียงจันทน์ นครหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
วิทยากร
ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น อ.สุทธิวัฒน์ มาศพันธ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง อ.สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล ม.ขอนแก่น อ.
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 15,000 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
คุณเดียร์ พฤมนต์ และ คุณต่าย ชลาลัย
โทร. 0918695319 และ 0934619161
Line ID. kku.training และ 0934619161
หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิการจัดอบรม กรณีผู้เข้าอบรมไม่เป็นไปตามกำหนด โดยจะดำเนินการค่าลงทะเบียนภายใน 30 วัน หากผู้ลงทะเบียนชำระแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ สำนักบริการวิชาการ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี

ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408