2565 ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร1) รุ่นที่ 1

เนื้อหาการอบรม
รายละเอียดวัตถุประสงค์ ประเด็นสำคัญ
1. หลักการสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1.30 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบแนวคิดเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ กฎหมายสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นสำคัญ 1) อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
2) พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553/กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. บทบาท หน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ 1.30 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบบทบาท หน้าที่และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นสำคัญ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559

3. การดำเนินกิจการของสหกรณ์ 3.00 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท ระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์
ประเด็นสำคัญ ลักษณะการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท
1) ลักษณะการดำเนินธุรกิจสหกรณ์
2) การควบคุมภายในของสหกรณ์
3) การบัญชีสหกรณ์
4) กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
5) รายงานทางการเงินการบัญชี

4. เทคนิคการตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 6.00 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้รับทราบเกี่ยวกับระเบียบและคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์
ประเด็นสำคัญ 1) กระบวนการตรวจสอบกิจการ
2) เทคนิคการตรวจสอบกิจการ
3) การตรวจสอบกิจการด้านต่าง ๆ
4) การจัดทำรายงานการตรวจสอบกิจการ
WORKSHOP
บรรยายให้ความรู้ เรียนรู้กรณีศึกษา Case Study ร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ และถาม – ตอบ ท้ายชั่วโมง
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
100 คน
ระยะเวลาอบรม
25 กรกฎาคม 2565 - 26 กรกฎาคม 2565
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
11 กรกฎาคม 2565
สถานที่จัดอบรม
Online ผ่านระบบ Zoom meeting
วิทยากร
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 1,500 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล/ นางสาววรรณวิษา ธนาจินตวิทย์
โทร. โทร. 062-6919622, 094-5151965 และ 090-5948240
Line ID. @846biwib
หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดอบรม กรณีผู้เข้าอบรมไม่เป็นไปตามกำหนด โดยจะดำเนินการค่าลงทะเบียนภายใน 30 วัน หากผู้ลงทะเบียนชำระแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ สำนักบริการวิชาการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408