2565 Onsite การออกแบบและพัฒนาผลงานวิจัยทางการศึกษาเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย ทางครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

เนื้อหาการอบรม
หลักการเบื้องต้น ประเภท แบบแผน ความเที่ยงตรง
การวิเคราะห์และเลือกปัญหาในการวิจัย การศึกษาเอกสาร
เทคนิคการเขียนโครงร่าง การสร้าง หาคุณภาพเครื่องมือ
เทคนิคและการวางแผนรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงาน
WORKSHOP
หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย
การบูรณาการความรู้และนำเสนอการสร้างเครือข่ายวิจัยการออกแบบและพัฒนาผลงานวิจัยทางการศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
50
ระยะเวลาอบรม
1 สิงหาคม 2565 - 2 สิงหาคม 2565
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
25 กรกฎาคม 2565
สถานที่จัดอบรม
โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น
วิทยากร
รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น และ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมฯ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 2,500 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
คุณพฤมนต์ เธียรศรีเจริญ, คุณเสาวลักษณ์ ราชำ
โทร. 09–1869–5319 และ 08–3373–7112
Line ID. @846biwib หรือ kku.training
หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิการจัดอบรม กรณีผู้เข้าอบรมไม่เป็นไปตามกำหนด ดดยจะดำเนินการค่าลงทะเบียนภายใน 30 วัน หากผู้ลงทะเบียนชำระแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ สำนักบริการวิชาการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี

ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408