2565 Online ทักษะการพูดสร้างแรงบันดาลใจ

เนื้อหาการอบรม
นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ คืออะไร มีความสำคัญ
บทบาทอย่างไรในยุคดิจิทัล
คุณสมบัติของ นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ
WORKSHOP
องค์ประกอบหลักของการนำเสนอ เนื้อหา สื่อ
วิธีการรับมือหรือเตรียมความพร้อมในการนำเสนอ
เทคนิคการนำเสนอให้น่าสนใจ
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
50
ระยะเวลาอบรม
18 กรกฎาคม 2565 - 18 กรกฎาคม 2565
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
11 กรกฎาคม 2565
สถานที่จัดอบรม
รูปแบบ Online
วิทยากร
อ.ทองสุข มันตรทร อดีตศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น และ อ.บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 500 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
คุณพฤมนต์ เธียรศรีเจริญ, คุณเสาวลักษณ์ ราชำ
โทร. 09–1869–5319 และ 08–3373–7112
Line ID. @846biwib หรือ kku.training
หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิการจัดอบรม กรณีผู้เข้าอบรมไม่เป็นไปตามกำหนด ดดยจะดำเนินการค่าลงทะเบียนภายใน 30 วัน หากผู้ลงทะเบียนชำระแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ สำนักบริการวิชาการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี

ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408