2565 Online โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

เนื้อหาการอบรม
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสะเต็ม
หลักการความสนุก ตัวแปลความสนุก การออกแบบกิจกรรมที่สนุก
แนวคิดกระบวนการออกแบบโครงงานสะเต็ม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
หลักการออกแบบกิจกรรม โครงงานสำหรับนักเรียนที่สนุก และนวัตกรรม สร้างสรรค์
พื้นฐานการเขียนแบบ แผนงาน การวางแผนกิจกรรม การแก้ปัญหา และการทำรายงาน
WORKSHOP
การทำกิจกรรมโครงงาน และการ After action review
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงาน
การออกแบบกิจกรรมสะเต็มเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน
การประเมินผล การรายงานผล การเก็บวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างความรู้
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
50
ระยะเวลาอบรม
8 กรกฎาคม 2565 - 8 กรกฎาคม 2565
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
1 กรกฎาคม 2565
สถานที่จัดอบรม
รูปแบบ Online
วิทยากร
ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล ม.ขอนแก่น และ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 500 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
คุณพฤมนต์ เธียรศรีเจริญ, คุณเสาวลักษณ์ ราชำ
โทร. 09–1869–5319 และ 08–3373–7112
Line ID. kku.training
หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิการจัดอบรม กรณีผู้เข้าอบรมไม่เป็นไปตามกำหนด ดดยจะดำเนินการค่าลงทะเบียนภายใน 30 วัน หากผู้ลงทะเบียนชำระแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ สำนักบริการวิชาการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408