2565 Online การพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ( PA ) เพื่อเตรียมความพร้อมขอรับการประเมิน ในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว PA : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เนื้อหาการอบรม
การกำหนดภาระงานขั้นต่ำ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ใน ว 21
ออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
การเขียนประเด็นผลลัพธ์และออกแบบกระบวนการ
การนำเสนอประเด็นท้าทายในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
WORKSHOP
การเตรียมประเมิน การพัฒนารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอน
แผนการสอน คลิปการสอน ผลลัพธ์การเรียนรู้
การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
50
ระยะเวลาอบรม
30 มิถุนายน 2565 - 1 กรกฎาคม 2565
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
20 มิถุนายน 2565
สถานที่จัดอบรม
รูปแบบ Online
วิทยากร
ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา, รศ.ดร.มนตรี วงษ์สะพาน
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 500 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
คุณพฤมนต์ เธียรศรีเจริญ และ คุณเสาวลักษณ์ ราชำ
โทร. 09–1869–5319 และ 08–3373–7112
Line ID. kku.training
หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิการจัดอบรม กรณีผู้เข้าอบรมไม่เป็นไปตามกำหนด ดดยจะดำเนินการค่าลงทะเบียนภายใน 30 วัน หากผู้ลงทะเบียนชำระแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ สำนักบริการวิชาการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี

ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408