2565 การตลาดเกษตร : ออนไลน์ แอนด์ ออฟไลน์

เนื้อหาการอบรม
-การสื่อสารในยุคดิจิทัลกับสินค้าทางการเกษตร เส้นทางตลาดสู่ Smart Farm
-ศึกษาและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ผู้เข้าร่วมอบรมนำมาที่จะขายในออนไลน์
WORKSHOP
-การถ่ายรูปด้วยมือถือให้ตรงใจคนพบเห็น
-การโพสต์แคปชั่น
-การรับออร์เดอร์ และการรับชำระเงิน
-การบรรจุภัณฑ์ ถึงการขนส่ง
-อุปกรณ์ที่ใช้ในการขายออนไลน์
-การสร้างเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ขายออนไลน์
-สรุปการตลาดออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
50 คน
ระยะเวลาอบรม
29 มิถุนายน 2565 - 29 มิถุนายน 2565
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
23 มิถุนายน 2565
สถานที่จัดอบรม
แบบ Onsite (ปฏิบัติ)ณ บ้านหนองหญ้าข้าวนก ต.หนองแวง อ.พระยืนจังหวัดขอนแก่น
วิทยากร
รองศาสตราจารย์ไกรเลิศ ทวีกุล และคณะ
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 2,000 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล/ นางสาววรรณวิษา ธนาจินตวิทย์
โทร. 062-6919622, 094-5151965 และ 090-5948240
Line ID. @846biwib
หมายเหตุ
อสงวนสิทธิ์ยกเลิการจัดอบรม กรณีผู้เข้าอบรมไม่เป็นไปตามกำหนด ดดยจะดำเนินการค่าลงทะเบียนภายใน 30 วัน หากผู้ลงทะเบียนชำระแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ สำนักบริการวิชาการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี

ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408