2565 การผลิตสารอินทรีย์ใช้ในพืชผักและไร่นา : ทำเอง ใช้เอง

เนื้อหาการอบรม
-ความรู้ทั่วไปของสารอินทรีย์ในแปลงพืช ผักไร่นา /การผลิตสารอินทรีย์
กำจัดป้องกันศัตรูพืช
-การผลิตสารสกัดไล่แมลง,การผลิตกลอยหมักและน้ำเต้าหมัก
-การผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพน้ำมะพร้าว ,การผลิตน้ำเตาอินเดียหมัก , การผลิตโตรโคเดอร์มา , การผลิตคลอโรฟิลสังเคราะห์ , การใช้กาวดักหนอนแมลงวัน
WORKSHOP
-การจัดการในการผลิตสารอินทรีย์ป้องกันกำจัดโรคและแมลง 7 ผลิตภัณฑ์ และการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
50 คน
ระยะเวลาอบรม
27 มิถุนายน 2565 - 28 มิถุนายน 2565
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
15 มิถุนายน 2565
สถานที่จัดอบรม
รูปแบบที่1 Online โดยถ่ายทอดสัญญาณสดผ่านระบบ Zoom Meeting รูปแบบที่ 2 Onsite ณ บ้านหนองหญ้าข้าวนก ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
วิทยากร
รองศาสตราจารย์ไกรเลิศ ทวีกุล และคณะ
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 2,000 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล/ นางสาววรรณวิษา ธนาจินตวิทย์
โทร. 062-6919622, 094-5151965 และ 090-5948240
Line ID. @846biwib
หมายเหตุ
อสงวนสิทธิ์ยกเลิการจัดอบรม กรณีผู้เข้าอบรมไม่เป็นไปตามกำหนด ดดยจะดำเนินการค่าลงทะเบียนภายใน 30 วัน หากผู้ลงทะเบียนชำระแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ สำนักบริการวิชาการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี

ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408