2565 การเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองจากศัตรู…สู่มิตร เพื่อสร้างรายได้หลักแสน

เนื้อหาการอบรม
- ความเป็นมาในการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง
- การเตรียมบ่อ การคัดเลือกพันธุ์ การปล่อยลงบ่อเลี้ยง
- การให้อาหาร การสำรวจคุณภาพน้ำ การออกไข่ การตลาด การจำหน่าย
- การดูแลลูกอ่อน การจับหอย การแยกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และการผสมพันธุ์
- การจัดการฟาร์มหอยเชอรี่ การตลาดและการจำหน่าย ผลตอบแทน
การสร้างเครือข่าย
WORKSHOP
- ศึกษาดูงานสภาพการเลี้ยงจริงในบ่อ และการฝึกปฏิบัติการเลี้ยงการจัดการฟาร์ม และการแปรรูป
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
50 คน
ระยะเวลาอบรม
21 มิถุนายน 2565 - 22 มิถุนายน 2565
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
15 มิถุนายน 2565
สถานที่จัดอบรม
รูปแบบที่1 Online โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom และรูปแบบ2 Onsite ณ บ้านหนองอีลิง ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
วิทยากร
รองศาสตราจารย์ไกรเลิศ ทวีกุล และคณะ
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 2,000 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล/ นางสาววรรณวิษา ธนาจินตวิทย์
โทร. 062-6919622, 094-5151965 และ 090-5948240
Line ID. @846biwib
หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิการจัดอบรม กรณีผู้เข้าอบรมไม่เป็นไปตามกำหนด ดดยจะดำเนินการค่าลงทะเบียนภายใน 30 วัน หากผู้ลงทะเบียนชำระแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ สำนักบริการวิชาการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี

ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408