2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการ กฎการดึงดูด : การสร้างความมั่นคงสูงสุดให้ชีวิตและจิตวิญญาณ

เนื้อหาการอบรม
-
WORKSHOP
- การหาค่าถ่วงเดิมที่ทำให้ชีวิตและ จิตวิญญาณ ไม่สามารถเข้าถึงความมั่นคงสูงสุดได้
- โครงสร้างของระบบสมองและระบบประสาท
-การ Jumping Code รหัสไฟฟ้า เพื่อให้สมองบันทึกมาตรค่าตั้งต้นค่าที่ดีที่สุด
-การเปลี่ยนระดับคลื่นสมองเพื่อสร้างระบบการจัดการชีวิตที่ดีที่สุด
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
50
ระยะเวลาอบรม
18 มิถุนายน 2565 - 18 มิถุนายน 2565
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
6 มิถุนายน 2565
สถานที่จัดอบรม
13
วิทยากร
ดร.สุทธสินี ยุเหล็ก ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดจิตวิญญาณ Doctor of Religious Philosophy in Spiritual Healing
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 3,300 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นางสาวเสาวลักษณ์ ราชำ
โทร. 0833737112
Line ID. @846biwib
หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิการจัดอบรม กรณีผู้เข้าอบรมไม่เป็นไปตามกำหนด และจะดำเนินการคืนค่าลงทะเบียนภายใน 30 วัน
หากผู้ลงทะเบียนชำระแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ สำนักบริการวิชาการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี

ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408