2565 การผลิตและการตลาดผักปลอดสารพิษ

เนื้อหาการอบรม
- เทคนิคการปลูกผักปลอดสารพิษ การจัดการแปลงและโรคแมลง
-การเพาะกล้า การเตรียมดิน การเพาะกล้า การให้น้ำในแปลงยกสูง
-การเก็บเกี่ยว การตลาด การสร้างเครือข่าย ระบบดิจิทัลในการปลูกผัก

WORKSHOP
-การใช้ระบบดิจิทัลในการทำแปลง การปลูกผักยกแปลง และการจัดการระบบน้ำในแปลงผัก
-การเตรียมดิน การเพาะเมล็ด การเก็บเกี่ยว การตัดแต่ง เพื่อส่งให้โรงล้าง โรงบรรจุ ช่องทางตลาด
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
50 คน
ระยะเวลาอบรม
15 มิถุนายน 2565 - 16 มิถุนายน 2565
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
1 มิถุนายน 2565
สถานที่จัดอบรม
รูปแบบ Online ผ่านระบบzoom และ Onsite ณ บ้านหนองหญ้าข้าวนก ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
วิทยากร
รองศาสตราจารย์ไกรเลิศ ทวีกุล และคณะ
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 2,000 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล และนางสาววรรณวิษา ธนาจินตวิทย์
โทร. 062-6919622, 094-5151965 และ 090-5948240
Line ID. @846biwib
หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิการจัดอบรม กรณีผู้เข้าอบรมไม่เป็นไปตามกำหนด ดดยจะดำเนินการค่าลงทะเบียนภายใน 30 วัน หากผู้ลงทะเบียนชำระแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ สำนักบริการวิชาการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี

ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408