2565 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารตัวชี้วัดรายบุคคลและการบริหารสมรรถนะรายบุคคล

เนื้อหาการอบรม
1.หลักการแนวคิดพื้นฐานในการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์จากนโยบายลงสู่การปฏิบัติ
WORKSHOP
1.เข้าใจหลักการตั้งเป้าประสงค์และตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระดับเป้าประสงค์
2.ฝึกคิดปัจจัยวิกฤตสู่ความสำเร็จ
3.ฝึกปฏิบัติการเข้าใจตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายระดับกลยุทธ์โครงการ และ บทบาท
4.ฝึกปฏิบัติการการอ่านพจนานุกรมสมรรถนะ
5.ฝึกปฏิบัติการการกำหนดระดับสมรรถนะให้ตรงตามระดับของค่างาน
6.ฝึกปฏิบัติการประเมินสมรรถนะด้วยกระบวนการ Behavior Interview (BEI)
7.ฝึกปฏิบัติการเติมช่องว่างสมรรถนะด้วยการพัฒนาบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
50 คน
ระยะเวลาอบรม
13 มิถุนายน 2565 - 14 มิถุนายน 2565
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
1 มิถุนายน 2565
สถานที่จัดอบรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 4,000 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นางรชตวรรณ พรมภักดี
โทร. 080-7566869
Line ID. @846biwib
หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิการจัดอบรม กรณีผู้เข้าอบรมไม่เป็นไปตามกำหนด ดดยจะดำเนินการค่าลงทะเบียนภายใน 30 วัน หากผู้ลงทะเบียนชำระแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ สำนักบริการวิชาการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี

ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408