2565 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารงานแบบลีน (Lean Management)

เนื้อหาการอบรม
1.หลักการและแนวคิดการบริหารงานแบบลีน
2.เทคนิคการปรับปรุงงานกระบวนการทำงานด้วยแนวคิด " ECRS"
WORKSHOP
1. ฝึกกำหนดหัวข้อและการสำรวจสภาพปัจจุบันจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
ที่หน้างาน
2.ฝึกปฏิบัติการค้นหาความสูญเปล่าในการทำงานโดยใช้หลัก 8 Wastes
และตั้งคำถาม 5 W1H
3. ฝึกนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
50 คน
ระยะเวลาอบรม
25 กรกฎาคม 2565 - 25 กรกฎาคม 2565
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
4 กรกฎาคม 2565
สถานที่จัดอบรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณัทพร เรืองเชิงชุม
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 2,500 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นางรชตวรรณ พรมภักดี
โทร. 080-7566869
Line ID. @846biwib
หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิการจัดอบรม กรณีผู้เข้าอบรมไม่เป็นไปตามกำหนด และจะดำเนินการคืนค่าลงทะเบียนภายใน 30 วัน
หากผู้ลงทะเบียนชำระแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ สำนักบริการวิชาการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี

ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408