2565 การโปรแกรม PLC (Siemens) S7-1200 และ TIA Portal ระดับพื้นฐาน

เนื้อหาการอบรม
1. บทนำ PLC (S7-1200)
2. การติดตั้งและออกแบบระบบ
3. ความรู้พื้นฐานทางด้านดิจิทัล
4. การอ้างแอสเดรสของ PLC
5. การเชื่อมต่อ PLC โดยใช้ PROFINET Protocol
6. หลักการเขียนโปรแกรมและคำสั่งพื้นฐานโดยใช้แลดเดอร์ไดอแกรม และ การใช้ซอฟต์แวร์ TIA Portal เขียนโปรแกรม ขั้นต้น
WORKSHOP
1. บทนำ PLC (S7-1200)
2. การติดตั้งและออกแบบระบบ
3. ความรู้พื้นฐานทางด้านดิจิทัล
4. การอ้างแอสเดรสของ PLC
5. การเชื่อมต่อ PLC โดยใช้ PROFINET Protocol
6. หลักการเขียนโปรแกรมและคำสั่งพื้นฐานโดยใช้แลดเดอร์ไดอแกรม และ การใช้ซอฟต์แวร์ TIA Portal เขียนโปรแกรม ขั้นต้น
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
20 คน
ระยะเวลาอบรม
30 พฤษภาคม 2565 - 2 มิถุนายน 2565
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
15 พฤษภาคม 2565
สถานที่จัดอบรม
ห้องLAB ARIS ตึก EN15 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยากร
คุณ สมโภช เจริญสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น แอนด์ เอส ออโตเมชั่น จำกัด, รศ.ดร.ธนา ราษฎร์ภักดี อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,นายมานพ ลีใส หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ARIS คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 9,000 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
ฐกฤต อนุพล
โทร. 096-3262528
Line ID. @846biwib
หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิการจัดอบรม กรณีผู้เข้าอบรมไม่เป็นไปตามกำหนด และจะดำเนินการคืนค่าลงทะเบียนภายใน 30 วัน
หากผู้ลงทะเบียนชำระแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ สำนักบริการวิชาการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี

ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408