6523 นวดไทย 150 ชั่วโมง รุ่นที่ 1

เนื้อหาการอบรม
หมวดวิชาพื้นฐาน
1. กายวิภาคศาสตร์ทั่วไป 6 ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษารูปร่างและลักษณะโครงสร้างของระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อและอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ความสัมพันธ์ในแต่ละส่วนโครงสร้างของระบบทั้งหมดของร่างกาย

2. ความรู้ทั่วไปเรื่องการนวด 3 ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติความเป็นมาวิวัฒนาการของการนวดไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย กรุงศรีอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน ความแตกต่างของการนวดแต่ละสาย ตลอดจนหลักวิธีการขั้นตอน ประโยชน์ที่ได้รับและข้อห้ามในการนวด

3. ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย 3 ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติความเป็นมา มูลเหตุของการเกิดโรค (สมุฏฐานของโรค) สมดุลแห่งสุขภาพ การเจ็บป่วย ธาตุเจ้าเรือน การคูณธาตุ อาหารประจำธาตุ สมุฏฐานตามสุริยคติอิทธิพลของดวงดาวที่มีผลต่อสุขภาพ

4. โรคที่ไม่ควรนวด 3 ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาสาเหตุการเกิดโรค การดำเนินของโรค ลักษณะอาการภาวะแทรกซ้อนของโรคที่ไม่สามารถทำการนวดได้ เพื่อประโยชน์ในการคัดกรองผู้ป่วยที่มานวด

หมวดวิชาชีพ
1. เส้นประธานสิบกับการเกิดโรค 6 ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติความเป็นมา ลักษณะการเดินของแนวเส้นสิบ ตำแหน่งในการรักษาโรคบนเส้นสิบ เพื่อประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคทางการนวด

2. การนวดพื้นฐาน 23 ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาขั้นตอน วิธีการ ประโยชน์ เส้นประธานสิบ ข้อห้ามในการนวดพื้นฐานขา ท่านอน เปิดลม พื้นฐานหลังท่านอนและท่านั่ง พื้นฐานขาด้านนอก พื้นฐานขาด้านใน พื้นฐานบ่า พื้นฐานแขนด้านนอก ท่านอนและท่านั่ง พื้นฐานแขนด้านในท่านอนและท่านั่ง พื้นฐานหัวไหล่ พื้นฐานศรีษะด้านหลัง เพื่อประยุกต์ใช้ในการรักษาโรค


3. การนวดกดจุดอาการต่าง ๆ 10 ชั่วโม
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักวิธีการ ขั้นตอน ประโยชน์ ข้อห้าม ในการบำบัดอาการปวดศีรษะ ปวดข้อเท้า ปวดบ่า ปวดไหล่ ปวดแขน ปวดหลัง ปวดเข่า ปวดขาและการนวดเพื่อสุขภาพ

4 การนวดกดจุดสะท้อนเท้า 20 ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักวิธีการ ขั้นตอน ประโยชน์ ข้อห้าม ในการนวดกดจุดสะท้อนเท้า เพื่อบำบัดรักษาโรคต่าง ๆ

5. การบริหารท่าฤาษีดัดตน 6 ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติความเป็นมา การตรวจสมดุลของร่างกาย วิธีการ ขั้นตอน ประโยชน์และข้อห้ามของการบริหารท่าฤาษีดัดตน 15 ท่า เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและส่งเสริมสุขภาพของ ร่างกาย

6. การส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย 6 ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักวิธีการ ขั้นตอน ประโยชน์ ข้อห้ามของการอบ ประคบสมุนไพร รู้จักชื่อ วิธีใช้ ประโยชน์ของสมุนไพรที่ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ
WORKSHOP
หมวดการปฏิบัติ
1. ฝึกกำลังนิ้วมือ 3 ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิธีการ ขั้นตอน ข้อควรระวังในการยกกระดาน เพื่อให้เกิดความแข็งแรงของนิ้วมือและเพิ่มประสิทธิภาพในการนวด

2. การซักประวัติและตรวจร่างกาย 3 ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิธีการ ขั้นตอน รายละเอียดในการซักประวัติและตรวจร่างกาย เพื่อประโยชน์ต่อการรักษาอาการของโรค

3. ฝึกปฏิบัติทำลูกประคบ 6 ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู้ หลักวิธีการ ขั้นตอน วัสดุอุปกรณ์ในการทำลูกประคบส่วนผสม ประโยชน์ ข้อห้ามในการใช้ลูกประคบเพื่อบำบัดอาการต่าง ๆ
4. การบริหารร่างกาย 3 ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาการปฏิบัติตนหลังการนวด ท่าบริหาร การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร การประคบความร้อน ความเย็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
จำนวน 40 คน
ระยะเวลาอบรม
27 มิถุนายน 2565 - 4 กรกฎาคม 2565
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
22 มิถุนายน 2565
สถานที่จัดอบรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยากร
ทีมวิทยากรจากสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 18,900 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นางสาววรรณภา สีดาพล
โทร. 088-3002541
Line ID. kkutik
หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิการจัดอบรม กรณีผู้เข้าอบรมไม่เป็นไปตามกำหนด ดดยจะดำเนินการค่าลงทะเบียนภายใน 30 วัน หากผู้ลงทะเบียนชำระแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ สำนักบริการวิชาการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี

ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408