หลักสูตร 6415 หลักสูตร กายภาพบำบัดในภาวะคอเสื่อม ; Modified Maitland Concept รุ่นที่ 2 (6 คะแนน)

เนื้อหาการอบรม
จัดอบรมในรูปแบบ online ผ่านโปรแกรม ZOOM
-Clinical reasoning in cervical spondylosis ; radiculopathy
and myelopathy
-การรักษาโดยการผ่าตัดในผู้ป่วยที่มีภาวะ cervical spondylosis
; radiculopathy and myelopathy
WORKSHOP
จัดอบรมในรูปแบบ online ผ่านโปรแกรม ZOOM
- การซักประวัติและตรวจร่างกายในผู้ป่วย cervical spondylosis
; radiculopathy and myelopathy
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
100 คน
ระยะเวลาอบรม
28 มกราคม 2565 -
สถานที่จัดอบรม
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยากร
ศ.ดร.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล และคณะ
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 1,000 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นางสาวกรฎา พลเยี่ยม , นายภานุพงศ์ ริ้วพงษ์กุล
โทร. 083-3587171 , LINE ID : 0833587171
แฟกซ์. 043-202-408
หมายเหตุ
(สามารถชำระเงินได้ตั้งบัดนี้ ถึงวันที่ 7 มกราคม 2564) ส่งหลักฐานการชำระเงินได้ทาง LINE ID : 0833587171
ปิดรับสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อ