หลักสูตร 6416 หลักสูตร กายภาพบำบัดในภาวะหลังหลวม (Physical Therapy in Lumbar Instability) รุ่นที่ 1 (6 คะแนน)

เนื้อหาการอบรม
จัดอบรมในรูปแบบ online ผ่านโปรแกรม ZOOM
- ความหมายและพยาธิสภาพของภาวะหลังหลวมชนิด radiological lumbar instability และ non-radiological lumbar instability
- Evidence base ในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะหลังหลวม (lumbar instability)
WORKSHOP
จัดอบรมในรูปแบบ online ผ่านโปรแกรม ZOOM
- การซักประวัติและตรวจร่างกายในผู้ป่วยมีภาวะหลังหลวม (lumbar instability) ทั้งชนิด radiological lumbar instability และ non-radiological lumbar instability
- CSE แบบ ADIM in lumbar instability
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
100 คน
ระยะเวลาอบรม
21 มกราคม 2565 -
สถานที่จัดอบรม
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยากร
ศ.ดร.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุลและคณะ
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 1,000 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นางสาวกรฎา พลเยี่ยม , นายภานุพงศ์ ริ้วพงษ์กุล
โทร. 083-3587171 , LINE ID : 0833587171
แฟกซ์. -
หมายเหตุ
(สามารถชำระเงินได้ตั้งบัดนี้ ถึงวันที่ 14 มกราคม 2564)
ส่งหลักฐานการชำระเงินได้ทาง LINE ID : 0833587171
ปิดรับสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อ