หลักสูตร 6409 หลักสูตร กายภาพบำบัดในภาวะคอเสื่อม ; Modified Maitland Concept รุ่นที่ 2

เนื้อหาการอบรม
-Clinical reasoning in cervical spondylosis ; radiculopathy
and myelopathy
-การรักษาโดยการผ่าตัดในผู้ป่วยที่มีภาวะ cervical spondylosis
; radiculopathy and myelopathy
WORKSHOP
-การซักประวัติและตรวจร่างกายในผู้ป่วย cervical spondylosis
; radiculopathy and myelopathy
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
80 คน
ระยะเวลาอบรม
2 - 3 กันยายน 2564
สถานที่จัดอบรม
โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6
วิทยากร
รศ.ดร.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล และคณะ
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 4,000 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นางสาวกรฎา พลเยี่ยม , นายภานุพงศ์ ริ้วพงษ์กุล
โทร. 083-358-7171
แฟกซ์. 043-202-408
หมายเหตุ
-ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะรับประทานอาหารเฉพาะ เช่น อาหารฮาลาล หรือ มังสวิรัติ กรุณาระบุเพิ่มเติมในใบสมัคร
-ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี
-ทุกหลักสูตร ได้รับอนุมัติหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ จากสภาการพยาบาล และสภากายภาพบำบัด
-แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน โทร 083-358-7171