หลักสูตร 6408 หลักสูตร การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล : Focus Charting รุ่นที่ 14

เนื้อหาการอบรม
-มุมมองเชิงระบบบันทึกทางการพยาบาล
-Lean ระบบบันทึกด้วย Focus Charting
WORKSHOP
-ระบบประเมินการใช้ประโยชน์บันทึกทางการพยาบาล
-บันทึกทางการพยาบาลมุมมองด้านวิชาชีพ และกฎหมาย
-ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการพยาบาล การบันทึก การรายงาน และการมอบหมายงาน
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
80 คน
ระยะเวลาอบรม
26 - 27 สิงหาคม 2564
สถานที่จัดอบรม
โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6
วิทยากร
ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์ และคณะ
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 4,000 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นางสาวกรฎา พลเยี่ยม , นายภานุพงศ์ ริ้วพงษ์กุล
โทร. 083-358-7171
แฟกซ์. 043-202-408
หมายเหตุ
-ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะรับประทานอาหารเฉพาะ เช่น อาหารฮาลาล หรือ มังสวิรัติ กรุณาระบุเพิ่มเติมในใบสมัคร
-ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี
-ทุกหลักสูตร ได้รับอนุมัติหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ จากสภาการพยาบาล และสภากายภาพบำบัด
-แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน โทร 083-358-7171