หลักสูตร 6405 หลักสูตร การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 7

เนื้อหาการอบรม
-การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน : บทบาทหน้าที่ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง และ ระบบการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินทางโทรศัพท์
-การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินทางโทรศัพท์
-ระบบการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
WORKSHOP
-ระบบการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์สาธารณภัย
-การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์สาธารณภัย
-ระบบการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินในโรงพยาบาล
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
80 คน
ระยะเวลาอบรม
16 - 17 สิงหาคม 2564
สถานที่จัดอบรม
โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6
วิทยากร
ดร.ภัคณัฐ วีรขจร
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 4,000 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นางสาวกรฎา พลเยี่ยม , นายภานุพงศ์ ริ้วพงษ์กุล
โทร. 083-358-7171
แฟกซ์. 043-202-408
หมายเหตุ
-ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะรับประทานอาหารเฉพาะ เช่น อาหารฮาลาล หรือ มังสวิรัติ กรุณาระบุเพิ่มเติมในใบสมัคร
-ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี
-ทุกหลักสูตร ได้รับอนุมัติหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ จากสภาการพยาบาล และสภากายภาพบำบัด
-แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน โทร 083-358-7171