หลักสูตร 6404 หลักสูตร การพยาบาลในภาวะวิกฤตและฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/ไตวาย / โรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 14

เนื้อหาการอบรม
-อุบัติการณ์การเกิดโรคเรื้อรังและการพยาบาลเมื่อเกิดภาวะวิกฤต
-การจัดการดูแลรักษาผู้ป่วยเรื้อรังภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน
-การจัดการเพื่อคุณภาพการพยาบาล (ความปลอดภัย)
WORKSHOP
-การพยาบาลการเกิดภาวะวิกฤตโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็ง
-เครื่องมือคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
-กระบวนการดูแลกลุ่มโรคเรื้อรังและการจัดการความเสี่ยง
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
80 คน
ระยะเวลาอบรม
13 - 15 สิงหาคม 2564
สถานที่จัดอบรม
โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6
วิทยากร
ผศ.ดร.เพ็ญจันทร์ แสนประสาน และคณะ
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 6,000 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นางสาวกรฎา พลเยี่ยม , นายภานุพงศ์ ริ้วพงษ์กุล
โทร. 083-358-7171
แฟกซ์. 043-202-408
หมายเหตุ
-ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะรับประทานอาหารเฉพาะ เช่น อาหารฮาลาล หรือ มังสวิรัติ กรุณาระบุเพิ่มเติมในใบสมัคร
-ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี
-ทุกหลักสูตร ได้รับอนุมัติหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ จากสภาการพยาบาล และสภากายภาพบำบัด
-แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน โทร 083-358-7171