หลักสูตร 6403 หลักสูตร Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาล รุ่นที่ 6

เนื้อหาการอบรม
-ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรพยาบาล
-หลักการและแนวคิดในการบริหารความเสี่ยง
-ความเสี่ยงทาง Clinic และการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก
Trigger Tools
WORKSHOP
-การป้องกันภาวะวิกฤต RRT และการทำ RCA / FMEA
-การทบทวนการดูแลผู้ป่วย Clinical Tracer
-Risk Register สู่การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
80 คน
ระยะเวลาอบรม
9 - 10 สิงหาคม 2564
สถานที่จัดอบรม
โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6
วิทยากร
ผศ.ดร.เพ็ญจันทร์ แสนประสาน และคณะ
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 4,000 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นางสาวกรฎา พลเยี่ยม , นายภานุพงศ์ ริ้วพงษ์กุล
โทร. 083-358-7171
แฟกซ์. 043-202-408
หมายเหตุ
-ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะรับประทานอาหารเฉพาะ เช่น อาหารฮาลาล หรือ มังสวิรัติ กรุณาระบุเพิ่มเติมในใบสมัคร
-ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี
-ทุกหลักสูตร ได้รับอนุมัติหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ จากสภาการพยาบาล และสภากายภาพบำบัด
-แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน โทร 083-358-7171