หลักสูตร 6402 หลักสูตร เพิ่มพูนสมรรถนะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรพยาบาล รุ่นที่ 1

เนื้อหาการอบรม
-แนวคิดใหม่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรพยาบาล
-การจัดการกับความหลากหลายของช่วงวัยในองค์กรพยาบาล
-แนวคิดการเตรียมผู้นำทางการพยาบาล การวางแผนและการจัดการ
WORKSHOP
-การจัดการการคงอยู่ในงานของพยาบาล
-แนวคิดสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรพยาบาล
-ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรพยาบาล
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
80 คน
ระยะเวลาอบรม
5 - 6 สิงหาคม 2564
สถานที่จัดอบรม
โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6
วิทยากร
ผศ.ดร.รัชตวรรณ ศรีตระกูล และคณะ
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 4,000 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นางสาวกรฎา พลเยี่ยม , นายภานุพงศ์ ริ้วพงษ์กุล
โทร. 083-358-7171
แฟกซ์. 043-202-408
หมายเหตุ
-ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะรับประทานอาหารเฉพาะ เช่น อาหารฮาลาล หรือ มังสวิรัติ กรุณาระบุเพิ่มเติมในใบสมัคร
-ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี
-ทุกหลักสูตร ได้รับอนุมัติหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ จากสภาการพยาบาล และสภากายภาพบำบัด
-แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน โทร 083-358-7171